PŘÍBĚH NAŠÍ ORGANIZACE

Za­psa­ný ústav Pon­tes (dří­ve ob­čan­ské sdru­že­ní) byl za­lo­žen s cí­lem pod­po­ro­vat a roz­ví­jet etic­ky hod­not­né vý­chov­né a vzdě­lá­va­cí ak­ti­vi­ty.

Ústav se po­dí­lí na vzni­ku no­vé­ho kul­tur­ní­ho, vzdě­lá­va­cí­ho a spo­le­čen­ské­ho cen­t­ra v Pra­ze-Vi­no­ři, kte­ré by se moh­lo a mělo stát zá­ze­mím i pro ostat­ní, ob­dob­ným způ­so­bem pů­so­bí­cí ne­zisko­vé or­ga­ni­za­ce. Jeho am­bi­ci­óz­ní pro­gram za­hr­nu­je přes 20 ob­las­tí pů­so­be­ní, při kte­rých vy­chá­zí ze své­ho zá­klad­ní­ho cíle: ší­řit a v pra­xi usku­teč­ňo­vat myš­len­ky jed­no­ty, svor­nos­ti a bra­tr­ství mezi lid­mi bez ohle­du na je­jich věk, ná­bo­žen­ské pře­svěd­če­ní, ná­rod­ní nebo ra­so­vou pří­sluš­nost a spo­le­čen­ské po­sta­ve­ní zejmé­na v ob­las­ti vý­chov­né, vzdě­lá­va­cí, so­ci­ál­ní, kul­tur­ní a kul­tur­ně-du­chov­ní.

Přes ši­ro­ký okruh ak­ti­vit, kte­ré díky roz­sáh­lé per­so­nál­ní zá­klad­ně a vel­ké­mu okru­hu pří­z­niv­ců ten­to ústav může re­a­li­zo­vat, je i jeho po­zor­nost sou­stře­dě­na pře­de­vším k mlá­de­ži, je­jíž zdra­vý vý­voj po­klá­dá za nej­vý­znam­něj­ší pri­o­ri­tu ve své čin­nos­ti.