Together for a United Europe

Together for a United Europe

Project title:

Let's work, learn and grow together for a more united Europe! We are ready to leave footprints by travelling towards active citizenship of youth working camps and living EU values by experiencing the real fulfillment of young people.

Identifier: 2021-2-CZ01-KA210-YOU-000050859

Key Action: Partnerships for cooperation and exchanges of practices

Action Type: Small-scale partnerships in youth


Start Date: May 1, 2022

End Date: Feb 28, 2023

EC Contribution: 60,000 EUR

Partners: UJ VAROS ALAPITVANY (HU) , Asociatia Opera preasfintei Maria - Miscarea Focolarelor (RO)

Topics: European identity and values ; Quality and innovation of youth work ; The
project is focusing on work-based learning and its implementation in the specific sector

Project Summary

Objectives

The project aims to reach the relevant priorities: to enhance the promoting active citizenship, innovation and recognition of work in aim to increase employability, youth potential to include disadvantaged sections of societies by promoting good practice to solve socio-economic problems of youth and to contribute to inclusive growth, social cohesion and promote volunteer work in CZ, RO and HU supported by educational and formational programs and trainings, gain skills and managerial knowledge.

Activities

Our organizations with volunteer work want to bear the most successful fruits on personal, communion, local and on European level. Through the training, workshops, learning methods, youth camp we aim to put into practice EU values. The project presents as well the experience of the living community which is able to make an enormous contribution to become familiar with principles of unity, diversity, social sensitivity and building a new intergenerational and intercultural relationship.

Impact

Results of the projects are: youth-workers will be better equipped with necessary practical skills, the youth will have more self-determination, and participate actively in development processes of their communities and in the EU. It provides a network on EU level, expertise on organizational process and evaluation research of the previous volunteers. We produce a document of best practises, activity and training videos, educational tools for youth workers and organizational management program.


Shrnutí projektu

Cíle

Cílem projektu je dosáhnout příslušných priorit: posílit podporu aktivního občanství, inovace a uznání práce s cílem zvýšit zaměstnatelnost, potenciál mládeže zahrnout znevýhodněné části společnosti podporou osvědčených postupů k řešení socioekonomických problémů mládeže a přispění k růstu podporujícímu začlenění, sociální soudržnost a propagovat dobrovolnickou práci v ČR, RO a HU podporovanou vzdělávací a formační programů a školení, získat dovednosti a manažerské znalosti.

Činnosti

Naše organizace s dobrovolnickou prací chtějí nést nejúspěšnější ovoce na osobních, místních, národních úrovních a na evropské úrovni. Prostřednictvím školení, workshopů, metod učení, tábora pro mládež, se snažíme uvést do praxe hodnoty EU. Projekt představuje i zkušenosti žijící komunity, která je schopna vytvořit obrovský přínos k seznámení se s principy jednoty, rozmanitosti, sociální citlivosti a budování nových mezigeneračních a mezikulturních vztahů.

Dopad

Výsledky projektů jsou: pracovníci s mládeží budou lépe vybaveni potřebnými praktickými dovednostmi, mládež mající více sebeurčení a aktivně se účastní rozvojových procesů svých komunit a komunit EU. Poskytuje síť na úrovni EU, odborné znalosti o organizačním procesu a hodnocení výzkumu předchozími dobrovolníky. Připravíme dokument osvědčených postupů, aktivity a tréninková videa, vzdělávací nástroje pro pracovníky s mládeží a program řízení organizace.

Přípravné nádnárodní setkání v Praze

Ve dnech 26. - 29. května se sešlo devět lidí ze tří zemí - Rumunska, České republiky a Maďarska, projektoví manažeři, pracovníci s mládeží a vedoucí mládeže z jednotlivých organizací v Praze. Cílem přípravného mezinárodního setkání bylo vyjasnění plánu pro úspěšnou a bezproblémovou projektovou spolupráci.

Náplní setkání bylo sdílení základních informací o projektu - rozsah projektu, pracovní náplň, časový harmonogram a termíny, akční plán, způsob práce a spolupráce, rozdělení činností a úkolů a výstupů, dále řízení rizik a problémů, a v neposlední řadě výměna zkušeností pracovníků s mládeží a vypracování návrhu a metodiky školicích setkání, aktivit a dalších výstupů, abychom se všichni stali aktivními evropskými občany, kteří se zapojili do práce na úrovni EU (spolupráce mezi pracovníky s mládeží ze zemí EU, první sdílení osvědčených postupů, zkušeností, výměna zkušeností o aktivním občanství z jednotlivých organizací). Vzhledem k zapojení dětí mladších 18 let jsme objasňovali rovnost, práva a hodnoty dětí. Také jsme se zaměřili na organizaci EU Youth Summit - mezinárodního setkání mládeže.

Zahajovací setkání znamená oficiální zahájení projektu. Od tohoto okamžiku se věnujeme  plánování projektu, cílů a analýz, abychom dosáhli maximálního úspěchu a získali výsledky, které jsme si naplánovali.