SPOLEČNĚ ZA SJEDNOCENOU EVROPU


TOGETHER FOR A UNITED EUROPE

Shrnutí projektu

Cílem projektu je posílit podporu aktivního občanství, uznání práce s cílem zvýšit zaměstnatelnost mládeže a zahrnout znevýhodněné skupiny společnosti. Chceme přispět k řešení socioekonomických problémů mládeže a podpořit je v růstu, začlenění a sociální soudržnosti prostřednictvím dobrovolnické práce v České republice, Rumunsku a Maďarsku. Plánujeme realizovat vzdělávací a formační programy, školení na získání dovedností a manažerských znalostí.

Činnosti

Naše organizace se zaměřuje na úspěšné využití tohoto projektu na osobní, lokální, národní a evropské úrovni. Budeme provádět školení, workshopy, metodiky výuky a letní tábory pro mládež, abychom podporovali hodnoty EU. Projekt také reflektuje zkušenosti žijící komunity, které mohou významně přispět k porozumění principům jednoty a pomůže jim také respektovat lidi a jejich původ, sociální zázemí, identitu ad. za účelem mezigeneračních a mezikulturních vztahů.

Dopad

Výsledky projektu zahrnují zlepšení praktických dovedností pracovníků s mládeží, zvýšení sebeurčení mládeže a aktivní účast na rozvoji svých komunit a evropských společenství. Vytvoříme síť na evropské úrovni, poskytneme odborné znalosti o organizačním procesu a zhodnotíme předchozí zkušenosti dobrovolníků. Připravíme dokumentaci osvědčených postupů, aktivity, tréninková videa a vzdělávací nástroje pro pracovníky s mládeží a řízení organizací.

Přípravné nadnárodní setkání v Praze 

Ve dnech 26. - 29. května se sešlo devět lidí ze tří zemí - Rumunska, České republiky a Maďarska, projektoví manažeři, pracovníci s mládeží a vedoucí mládeže z jednotlivých organizací v Praze. Cílem přípravného mezinárodního setkání bylo vyjasnění plánu pro úspěšnou a bezproblémovou projektovou spolupráci.

Náplní setkání bylo sdílení základních informací o projektu - rozsah projektu, pracovní náplň, časový harmonogram a termíny, akční plán, způsob práce a spolupráce, rozdělení činností a úkolů a výstupů, dále řízení rizik a problémů, a v neposlední řadě výměna zkušeností pracovníků s mládeží a vypracování návrhu a metodiky školicích setkání, aktivit a dalších výstupů, abychom se všichni stali aktivními evropskými občany, kteří se zapojili do práce na úrovni EU (spolupráce mezi pracovníky s mládeží ze zemí EU, první sdílení osvědčených postupů, zkušeností, výměna zkušeností o aktivním občanství z jednotlivých organizací). Vzhledem k zapojení dětí mladších 18 let jsme objasňovali rovnost, práva a hodnoty dětí. Také jsme se zaměřili na organizaci EU Youth Summit - mezinárodního setkání mládeže.

Zahajovací setkání znamená oficiální zahájení projektu. Od tohoto okamžiku se věnujeme  plánování projektu, cílů a analýz, abychom dosáhli maximálního úspěchu a získali výsledky, které jsme si naplánovali.

FOTOGALERIE

Řada pracovních dobrovolnických táborů pro mládež v ČR - Summer Job


Summer Job byl určen pro více než 150 mladých lidí ve věku od 18 do 30 let ke společné dobrovolnické práci pro místně potřebné lidi v jižních Čechách. organizace pracovníků s mládeží, dobrovolná pomoc obyvatelům, obcím a organizacím s cílem navázat kontakty a podpořit mezigenerační výměnu a rozvoj mezilidských a sousedských vztahů: 1 letní brigáda, 8 pracovních dnů v ČR, 30 mladých lidí, přednost budou mít ti s menšími možnostmi.

Tato aktivita se skládala z teoretického modulu a modulu učení se praxí; první byl zaměřen na vedení dobrovolnického letního tábora pro mládež; ve druhém se účastníci zúčastnili několika dnů tábora, aby si vyzkoušeli, co se naučili.

Třicet mladých lidí bylo zapojeno do aktivní občanské angažovanosti, zažili kontakt s lidmi v nouzi. Také si posílili a rozvinuli dovednosti v oblasti řízení projektu; existovaly týmy zaměřené na určité aspekty projektu (generální ředitel, propagace, logistika, ubytování, program, "job team" (zajišťoval kontakt se zájemci z řad místních obyvatel), finance, stravování, technické týmy). Tento tým mladých vedoucích se v průběhu 14 let mírně obměňuje a přicházejí další noví členové týmu, kteří chtějí zažít tento jedinečný týden. Dobrovolníci pocházejí z různých oborů a své dovednosti mohou uplatnit v různých týmech. Členové se v průběhu let učí, jak spolu spolupracovat. Určitě hodně využívali svou kreativitu, protože každý rok jsou tu nové výzvy. Každá jednotka pak pracovala samostatně. 

Každá jednotka pak pracovala samostatně. Prostřednictvím této aktivity účastníci ukázali, že spolupráce je možná napříč generacemi i s lidmi s odlišnými názory či přesvědčením. Spolupracovali s místními autoritami, například se starostou nebo místním politicky aktivním občanem. Také několik týmů z rádia s námi přišlo udělat rozhovor a rozšířit zprávu o naší aktivitě do místních médií. Za dobu tříletého pobytu v Benešově nad Černou jsme si vybudovali vzájemnou důvěru a místní lidé věděli, že jim dobrovolníci opravdu pomohou. To by mohlo přispět ke sjednocenější Evropě.Tato dobrovolnická zkušenost by také mohla některým účastníkům pomoci rozšířit pole jejich zájmu a případně pomoci při volbě budoucího pracovního uplatnění. 

Tato aktivita podpořila mnoho mladých lidí v dobrovolnictví, a proto by mohla zvýšit kvalitu a uznání dobrovolné práce mládeže jako neformálního vzdělávání, podpořit hodnoty EU a aktivní občanství.Tato aktivita zcela jistě podpořila výměnu zkušeností v oblasti práce s mládeží a také investovala do toho, aby vedla k většímu budování kapacit mládeže. Tato aktivita byla představena Rumunsku a Maďarsku s cílem sdílet zkušenosti a případně vytvořit síť mládežnických organizací.


Cyklus dobrovolnických táborů pro mládež v Maďarsku

Új Város Alapítvány uspořádal dva letní tábory pro mládež a dospívající. Hlavním cílem programu byl vzdělávací a kulturní rozvoj mládeže a osobní zapojení nových dobrovolníků. K dosažení tohoto účelu byla dobrovolníkům přihlášeným na tábory nabídnuta krátká školení, při kterých mohli získat kompetence potřebné pro pomoc na letním táboře (organizace aktivit, vytváření společenství, vedení skupiny, ochrana nezletilých) a připravit se na samotné tábory.

Na podzim byl mladým lidem nabídnut obnovovací víkend, aby mohli pokračovat ve vztazích vytvořených během letních táborů.

Jednalo se o následující akce:

  • Nový kemp pro mládež (zahrnující školení na začátku), 27.-31. 7. 2022, Szombathel

  • Tréninkový den, 31/07/2022, Budapešť

  • Tréninkový a přípravný den, 13/08/2022, Budapešť

  • Tábor Teens4Unity, 14.-19. 8. 2022, Sopron

  • Víkend po T4U, 7.-9. 10. 2022, Budapešť


VIDEA

Cyklus dobrovolnických táborů pro mládež v Rumunsku


Setkání v Temešváru, září 2023

V Temešváru, městě, které bylo vyhlášeno hlavním městem kultury v Evropě v roce 2023, se uskutečnilo významné setkání mladých rumunských účastníků. Andrei Sescu představil zájmy mladých lidí přispět k vytvoření sjednocené Evropy prostřednictvím přímého podílu na existenci společnosti založené na odpovědnosti, solidaritě a angažovanosti. Na setkání se rovněž diskutovalo o plánu budoucích akcí, které bude Temešvár jako hlavní město kultury hostit, a o potřebě dobrovolníků pro tyto aktivity.

Setkání mládeže - Mladí lidé v akci - srdce, hlava, ruce Predeal 21.-23. října 2022

V krátkých podzimních středoškolských prázdninách se sešlo 15 mladých lidí z různých částí Rumunska spolu s mentory projektu, školiteli a zástupci hnutí Asociației Opera Preasfintei Maria - Focolare.

Setkání bylo zpestřeno třemi prezentacemi týkajícími se aktuálních problémů evropské společnosti, přičemž máme na mysli aktivní občanství, péči o životní prostředí a Františkovu ekonomii (dílo svrchovaného papeže o sociální a ekonomické solidaritě a společném dobru). Součástí programu byly dva momenty meditace a reflexe: "Od srdce k srdci - v dialogu se sebou samým a s božstvím!" a "Moje město". Tyto dva momenty spirituality byly pro naše mladé lidi dvěma pozvánkami k jednání pro dobro všech a pro dobro společenství, v nichž každý z nás žije

Karavana "Společně za sjednocenou Evropu!"

Cílem této karavany, která se konala ve školách po celém Rumunsku v různých městech země, bylo seznámit mladé lidi s evropskými hodnotami a s tím, jak tyto hodnoty žít v každodenním životě. Byly představeny nejkonkrétnější prvky aktivního občanství, jako je angažovanost, odpovědnost, solidarita, péče o životní prostředí, dobrovolnictví, kampaně na podporu zranitelných osob, podpora místní ekonomiky, boj za mír. Mladí lidé, kteří byli na těchto setkáních přítomni, projevili o tato prezentovaná témata mimořádný zájem a někteří z nich představili své vlastní zkušenosti a obavy z budoucích projektů a vztahovali se k výše uvedeným tématům. V rámci tohoto projektu jsme navrhli navštívit veřejné školy v Rumunsku a hovořit s dnešními mladými lidmi o evropských hodnotách, na kterých je postaven lepší svět. Mír, aktivní občanství, solidarita, péče o životní prostředí, to vše jsou hodnoty, které sdružení Opera Presfintei Maria - Hnutí Focolare prosazuje v rámci svých aktivit a projektů, které navrhuje. Tuto karavanu jsme zahájili na 2 významných středních školách v Miercurea Ciuc. Přítomní mladí lidé vedli dialog s mentory.

Na prezentacích ve 3 městech se zúčastnilo asi 180 studentů auditoria a většina z nich projevila zájem a připravenost působit ve společnosti. Závěrem lze říci, že jsme všichni povoláni k úctě k Božímu stvoření, k přírodě kolem nás a k podpoře celého lidstva.


SUMMIT MLÁDEŽE EU

Summit mládeže EU byl jedinečnou příležitostí pro 23 mladých lidí a pracovníků s mládeží z České republiky, Rumunska a Maďarska, aby se společně zabývali mnoha výzvami, kterým čelí světové společenství, a úlohou mladých lidí při jejich řešení. Konal se od 21. srpna do 26. srpna 2022 na krásném místě Hory Matky Boží v Králíkách v Orlických horách. Summit zapojil mladé lidi do bilancování situace, aby si uvědomili a zajistili, že obnova ve světě po skončení COVID, válečná situace v Evropě je něco, co se týká i nás, a aby věděli, jak na to reagovat.

Diskuse, přednášky, dialogy a aktivity během summitu byly zaměřeny na řešení, která podporují:

Sociální začleňování prostřednictvím poskytování informací o významu aktivního občanství, důležitosti osobního růstu a přispívání k budování inkluzivnější společnosti a spravedlivého přístupu ke službám v souladu s lidskými právy.

environmentální inkluzi budováním zelených a odolných komunit, podporou inkluzivního zeleného růstu a zajištěním toho, aby žádná komunita nezůstala pozadu v boji proti zhoršování životního prostředí a změně klimatu.

Zazněla slova o nové ekonomice, která je založena na vzájemnosti působící na všech úrovních: vytváření pracovních míst, která zahrnují ty, kteří jsou ekonomickými a sociálními systémy vyloučeni, šíření "kultury dávání" a oživování různých vzdělávacích a kulturních iniciativ, pomoc v nouzových situacích.

Téma multipolárního dialogu v Evropě a téma informačního slova bylo také jedním z hlavních témat programu a fake news a mnoho dalších souvisejících výstupů bylo jedním z nejzajímavějších témat.

Vrcholem setkání byla bezesporu návštěva Michaely Šojdrové, poslankyně Evropského parlamentu za Českou republiku, která představila Evropský parlament a činnost organizací, představila europoslance a odpovídala na dotazy mladých lidí k dříve prezentovaným tématům

.


Podpora dialogu mezi mladými lidmi: Summit poskytl mladým lidem ze tří zemí příležitost sdílet živé zkušenosti a vzájemně se poznat ve světě po skončení COVIDU. Byly zde příležitosti sdílet nejen aktivity prováděné ve správném státě, ale také různé pohledy na otázky, které jsou na programu jednání, sdílet národní tradice a poznat se navzájem ve všech svých odlišnostech a přispět k otevřenosti v demokratickém světě.

Během těchto několika dní se podařilo vytvořit atmosféru, která nadšeně přispěla k lepšímu přijetí jeden druhého a k ještě většímu zájmu o poznání toho druhého.

Podporovat dobrovolnictví a aktivní občanství: Součástí programu byla také dobrovolnická činnost v nejbližším lese, jejímž cílem bylo pomoci místní komunitě s úklidem lesa a zároveň podpořit ekologii. celá skupina se zapojila do dobrovolnických aktivit a zároveň zvýšila význam aktivního občanství a vědomí, že žijeme ve společném domově.

Posílení a rozvoj projektového řízení a zvýšení kvality odborné přípravy pracovníků s mládeží: Na organizaci této aktivity se podíleli mladí pracovníci, kteří se sami aktivně zapojili do přípravy programu, například jeden z nich připravil lekci o fake news. Další vedl přednášku o ekonomii, která je pro komunitu skutečně přínosná, a propagoval ji tak dobře, že získala několik nových příznivců. Třetí připravil celý program od přijetí europoslanců, zasedání QA, a co bylo nejpůsobivější, sami mladí lidé se ptali, co mohou udělat pro to, aby to byli oni, kdo v minulosti povede Evropu cestou hodnot EU.


Zimní summit EU pro mládež

Zimní summit mládeže EU byl inspirován summitem mládeže EU v České republice. Z jeho programu bylo převzato několik myšlenek, které však byly přizpůsobeny mladším ročníkům, jež byly v navrhovaném termínu nejvíce k dispozici: začátek ledna 2023, od 4. do 7. ledna. Aby to bylo pro teenagery snadné, byly přednášky vyměněny za různé workshopy a kreativní akce se spoustou příležitostí k navazování kontaktů a sdílení.

Program byl zaměřen na hodnoty pro posílení osobních a dobrovolnických schopností. Přednášky se týkaly angažovanosti, aktivního občanství, dialogu, jednoty, aby se účastníci zapojili do důležitých témat, jako je například to, jak navázat dialog s ostatními; význam osobního růstu a přispívání k budování inkluzivnější společnosti; nová ekonomika, která je založena na vzájemnosti aktivní na všech úrovních, šíření "kultury dávání"; pochopení toho, čím mohou mladí lidé přispět ke zdravějšímu a zelenějšímu světu; a vztah mezi generacemi.

Zimní summit byl koncipován jako příležitost k poznání a navázání přátelství na mezinárodní úrovni s cílem realizovat sjednocenou Evropu osobně se svými vrstevníky. Témata podtrhovala ožehavá témata dnešního světa, jako je péče o ekologii nebo porozumění druhým prostřednictvím naslouchání a upřímného dialogu. Summit nabídl příležitost k navázání přátelství a vytvoření mezinárodní sítě mezi nimi, aby získali nápady, jak oslovit lidi z potřebných skupin, a podpořil kulturní vyjádření, které mělo reprezentovat hodnoty otevřenosti a přijetí. Přednášky měly mladým lidem poskytnout inspiraci, jak realizovat sociální aktivity a být aktivnějšími občany.

Během čtyř dnů se summitu zúčastnilo 40 mladých lidí a pracovníků s mládeží ve věku 13-23 let, kteří měli možnost se učit, diskutovat a aktivně se zapojit do 5 témat s 6 odborníky ze všech zúčastněných zemí. Přednáška probíhala také online, aby všichni odborníci měli náležitou příležitost přednést svůj příspěvek. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou byli teenageři a ne všichni z nich ovládali dokonale angličtinu ( společný jazyk pro summit), byly jim nabídnuty překlady, pro srozumitelnost.

.

ONLINE KURZ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ "TOGETHER4CHANGE"

Cílem projektu bylo také budování kapacit a díky praktické práci na letních táborech a brigádách jsme získali mnoho zkušeností, ale uvědomili jsme si, že nedostatek některých znalostí o projektovém řízení by mohl usnadnit mnoho kroků, takže online kurz "Together 4change" od 11. října do 16. listopadu 2022 byl pro všechny tři organizace velmi užitečný. Proběhlo deset přednášek o řízení projektu a přihlásilo se 9 účastníků ze všech tří organizací, z nichž většinu tvořili pracovníci s mládeží a vedoucí mládeže, kteří již s dospívajícími a mladými lidmi pracují.

Online kurz měl následující cíle:

- Rozšířit dovednosti v oblasti plánování a řízení projektů mezi pracovníky s mládeží a vedoucími mládeže ze tří organizací.

- Podpořit rozvoj sítí a výměnu osvědčených postupů mezi zúčastněnými organizacemi.

- Rozvíjet povědomí o nástrojích a postupech na podporu udržitelnosti subjektů.

- Podpořit přístup k možnostem finančních příspěvků na podporu práce zúčastněných subjektů.

- Podporovat a poskytovat neformální školení o specifických manažerských dovednostech potřebných pro organizování národních a mezinárodních dobrovolnických projektů, jakož i posilovat měkké dovednosti nezbytné pro vedení a usměrňování mladých dobrovolníků

Účastníci byli požádáni o vyplnění registračního formuláře, aby získali informace o úrovni projektového řízení, organizačních schopnostech, projektové terminologii a procesu. Kurzy probíhaly dvakrát týdně a pokaždé účastníci dostali úkoly, aby se připravili na praktickou část následující lekce. Úkoly vycházely z letních táborů, což je akce společná pro všechny tři organizace. Po deváté lekci byl proveden rychlý test, jehož výsledky byly dobré a účastníci mnohem lépe pochopili význam specifické terminologie a projektového procesu. Všechny kurzy absolvovalo devět účastníků.

Účastníci pocházeli ze všech tří organizací (30 % z Pontes, 30 % z Uj Varosh a 20 % z F. Miscarea a 20 % z ostatních členů se zájmem o projektové řízení). Mezi účastníky bylo 9 žen a 4 muži, kteří již studovali na vysoké škole nebo byli v posledních ročnících střední školy. Čtyři z nich již pracují v oblasti mezinárodních projektů.

Většina z nich již pracuje s mládeží a dětmi a má určité zkušenosti s mladou generací, zatímco jiní mají dlouholeté zkušenosti s pořádáním letních táborů na celostátní úrovni.

Podle výsledků dotazníku je 31 % mladých účastníků členy partnerských organizací, 8 % pracovníky s mládeží a 15 % vedoucími mládeže. 31 % mladých lidí odpovědělo, že se zajímá o řízení projektů, a 15 % jsou mladí dobrovolníci, kteří organizují dobrovolnické aktivity nebo s nimi pomáhají.

Více než 60 % odpovědělo, že nikdy nebyli projektovými manažery, zatímco zbývajících 40 % již tuto zkušenost má.

Více než 70 % mladých lidí se zkušeností projektového manažera mělo příležitost převzít tuto roli v náboženských nadacích, které jsou velmi aktivní v oblasti neformálního vzdělávání mládeže a aktivního občanství. 9 % se podílelo jako projektoví manažeři na projektu EU, 18 % bylo součástí přípravného týmu dobrovolníků a 27 % mělo zkušenosti v nevládních organizacích.

Účastníci, kteří se nemohli zúčastnit všech online kurzů, měli možnost nahlédnout do registrace a dohnat zameškané kurzy.

.

Závěrečná hodnotící schůzka online

Na třídenní online hodnotící schůzce, která se konala ve dnech 16. až 18. února 2023, se sešlo 10 osob, které představily výsledky projektu, výzvy a své nadšení. Řídicí tým projektu uspořádal po skončení projektu hodnotící schůzky, na kterých shromáždil a přezkoumal výsledky a informace o fungování projektu. Příprava schůzek spočívala ve shromáždění všech údajů o projektu; stanovení programu schůzky; jaké problémy se řešily a získání konstruktivní zpětné vazby. Na schůzce zazněly informace o: výsledcích projektu, problémech, které se vyskytly v průběhu projektu, změnách v průběhu projektu v cílech, časových plánech a rozpočtech, neočekávaných událostech nebo změnách prostředí v průběhu projektu, spokojenosti mládeže s výsledky projektu, spokojenosti vedení s výsledky projektu, účinnosti procesů řízení projektu, efektivitě učení a školení. Samozřejmě jsme hovořili také o budoucí spolupráci.