Projekt Up2Me 

aneb jak pomoci mladým lidem ob­je­vo­vat ci­to­vou ob­last

V lis­to­pa­du 2015 se v me­zi­ná­rod­ní ci­ta­de­le Hnu­tí fo­ko­lá­re Lop­pi­a­nu usku­teč­nil prv­ní krok při re­a­li­za­ci vý­chov­né­ho pro­jek­tu Up2­me ("Je to na mně") za­mě­ře­né­ho na cel­ko­vé osob­nost­ní do­zrá­vá­ní mla­dých lidí růz­ných vě­ko­vých ka­te­go­rií.

Pro­jekt, kte­rý si vel­mi přá­li ro­di­če a vy­cho­va­te­lé mlá­de­že pro­bí­há s od­bor­nou pod­po­rou Uni­ver­zit­ní­ho in­sti­tu­tu So­phia.

Jeho prv­ní kurz byl ur­čen pro tu­to­ry. Zú­čast­ni­la se ho asi stov­ka lidí (or­ga­ni­zá­to­ry před­po­klá­da­né ma­xi­mum) růz­né od­bor­nos­ti: uči­te­lé, psy­cho­lo­go­vé, lé­ka­ři, od­bor­ní­ci na prá­ci s mlá­de­ží. Po­chá­ze­li z osmi ev­rop­ských zemí (z toho 4 účast­ní­ci z České re­pub­li­ky) a také z Bra­zí­lie, Ar­gen­ti­ny, In­die, Bur­ki­ny Faso a Ka­me­ru­nu. Mno­zí z nich jsou ro­di­če, z nichž ně­kte­ří byli pří­tomní jako man­žel­ské páry, ane­bo mají zá­li­bu ve for­ma­ci dětí a mlá­de­že. Kro­mě dob­ré schop­nos­ti na­slou­chat a vcí­tit se do dru­hé­ho se jako před­po­klad pro účast po­ža­do­va­lo, aby z kaž­dé­ho re­gi­o­nu při­je­la dvo­ji­ce - muž a žena. Pro­to­že - rov­něž pod­le po­ža­dav­ku or­ga­ni­zá­to­rů - při od­ha­lo­vá­ní hod­not ci­to­vé ob­las­ti a se­xu­a­li­ty mla­dým je dů­le­ži­té umět se vy­po­řá­dat jak s muž­ským tak i se žen­ským vní­má­ním.

Pro­jekt vy­chá­zí ze spo­lu­prá­ce mezi ro­di­na­mi, ani­má­to­ry mlá­de­že a od­bor­ní­ky růz­ných obo­rů. Cí­lem pro­jek­tu je ve­de­ní do­spí­va­jí­cích ces­tou in­te­grál­ní for­ma­ce, při níž je se­xu­a­li­ta na­zí­rá­na ve svět­le an­tro­po­lo­gic­ké­ho po­hle­du, jenž má zá­klad v oso­bě jako vzta­ho­vé by­tos­ti, v její schop­nos­ti mi­lo­vat a být mi­lo­ván, da­ro­vat a při­jí­mat. Ra­dost z této ini­ci­a­ti­vy mají pře­de­vším ro­di­če, kte­ří při kom­pli­ko­va­nos­ti dané pro­ble­ma­ti­ky si stá­le více uvě­do­mu­jí, že po­tře­bu­jí ak­tu­a­li­zo­va­né ná­stro­je. Pře­de­vším tyto po­ža­dav­ky ved­ly od­bor­nou sku­pi­nu při zpra­co­vá­vá­ní růz­ných etap pro­jek­tu Up2­Me, jeho ob­sa­hu a jeho me­to­do­lo­gie. Ta chce být pře­váž­ně in­ter­ak­tiv­ní prá­vě pro­to, aby mla­dí měli mož­nost utvá­řet si své mo­rál­ní po­vě­do­mí tak, že jim po­mů­že odů­vod­nit je­jich roz­hod­nu­tí a umět je for­mu­lo­vat.

Tu­to­ři za­čali pra­co­vat od led­na 2016. V je­jich ob­las­tech už existovali sku­pi­ny mla­dých, kte­ří si přáli se sou­hla­sem svých ro­di­čů na­vště­vo­vat kurs Up2­Me. Ten pro­bí­há ve dva­nác­ti lek­cích pro de­se­ti- až dva­ce­ti­člen­né sku­pi­ny pod­le vě­ko­vých ka­te­go­rií: 9-11 let, 12-14, 15-17. S ohle­dem na mno­ho­tvár­nost roz­mě­rů lid­ské oso­by (tě­les­ný, emoč­ní, in­te­lek­tu­ál­ní, so­ci­ál­ní, du­chov­ní, daný mi­nu­los­tí a pro­stře­dím) bu­dou jed­not­li­vé lek­ce sa­hat od ob­las­ti po­zná­ní lid­ské­ho těla k pojmu oso­by; od ste­re­o­ty­pu před­klá­da­né­ho re­kla­mou a sdě­lo­va­cí­mi pro­střed­ky po se­xu­ál­ní to­tož­nost; od zvlá­dá­ní emo­cí po kon­flikt s ro­di­či; od ri­zi­ko­vých cho­vá­ní po vliv in­ter­ne­tu. Pak se po­ve­de di­a­log o zá­sad­ních té­ma­tech, jako je pře­dá­vá­ní ži­vo­ta, an­ti­kon­cep­ce, po­tra­ty, por­no­gra­fie, s po­u­ži­tím vhod­ných pro­střed­ků (hra­né si­tu­a­ce, vi­deo­kli­py, živé zku­še­nos­ti), kte­ré po­mo­hou mla­dým při na­chá­ze­ní vzta­hu k sobě sa­mé­mu a v ob­je­vo­vá­ní své­ho ži­vot­ní­ho plá­nu. Plá­nu­jí se i ve­čer­ní se­tká­ní ro­di­čů a na­vá­zá­ní spo­lu­prá­ce s nimi. Pro­gram pro­jek­tu byl vy­zkou­šen v Itá­lii na dvou pi­lot­ních kur­sech. Rok 2016 byl zku­šeb­ním rokem pro prv­ní sku­pi­ny mla­dých v růz­ných ev­rop­ských ze­mích. Ex­per­ti z růz­ných svě­ta­dí­lů zá­ro­veň pře­vá­dějí a adap­tují pro­gram na různá ge­o­gra­fic­ká a kul­tur­ní pro­stře­dí. Na zá­kla­dě zís­ka­ných zku­še­nos­tí se na kon­ci roku kurs pro tu­to­ry opa­ko­val, aby se pak prů­běh Up2­Me mohl roz­ší­řit do růz­ných čás­tí svě­ta.


Promo video ke kurzu v IT jazyce

Up2Me