O co jde?

Sum­merJ­ob je dob­ro­vol­nic­ká bri­gá­da ve ves­ni­cích a měs­teč­kách čes­ké­ho po­hra­ni­čí. Kaž­dý rok při ní bě­hem jed­no­ho týd­ne po­má­há 150 mla­dých dob­ro­vol­ní­ků míst­ním oby­va­te­lům. Prv­ní tři roky jsme pů­so­bi­li na Ma­nětín­sku v Pl­zeň­ském kra­ji, dal­ší tři roky na Brou­mov­sku v kra­ji Krá­lo­vé­hra­dec­kém, pak na Je­se­nic­ku v Olo­mouc­kém kra­ji a v roce 2022 jsme úspěš­ně za­vr­ši­li naše pů­so­be­ní v No­vo­hrad­ských ho­rách na jihu Čech. Le­tos se vů­bec po­pr­vé vy­dá­me na se­ver Čech do Šluk­nov­ské­ho vý­běž­ku.

Po­má­há­me do­mác­nos­tem ne­zišt­nou pra­cí ve sto­do­le, doma či na za­hra­dě. S tím, co je zrov­na po­tře­ba. Na­va­zo­vá­ním vzta­hů s lid­mi, di­a­lo­gem a kul­tur­ním pro­gra­mem pro ve­řej­nost při­spí­vá­me k po­zi­tiv­ní změ­ně at­mo­sfé­ry v těch­to mís­tech.

Sum­merJ­ob dává prá­ci nový roz­měr a je dů­ka­zem toho, že pra­co­vat bez ja­ké­ko­liv mzdy je mož­né i v dneš­ním svě­tě. Co nás vede k ta­ko­vé­mu roz­hod­nu­tí? Tou­ha po živé spo­leč­nos­ti, kte­rá pra­me­ní z křes­ťan­ských hod­not.

Pro více informací navštivte:

How do you prepare? / SUMMERJOB 2021